Go to content

Klíčové prvky Celosvětové charty Responsible Care

responsible_care-79bd4e76346e98d7c54b86519ca1e401.png

Přijmout principy celosvětové Responsible Care

Zásadní principy celosvětové Responsible Care vedou společnosti a národní asociace ke spolupráci s cílem:

 • soustavně zlepšovat znalosti v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a výkon našich technologií, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozování lidí a životního prostředí
 • efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů
 • otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích
 • naslouchat lidem, angažovat je a pracovat s nimi; porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je
 • spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů a plnit je, nebo je překonávat
 • poskytovat pomoc a poradenství při zavádění odpovědného zacházení s chemikáliemi všem, kteří s nimi zacházejí a užívají je

Implementovat základní rysy národních programů Responsible Care

Každá národní chemická asociace zakládá a spravuje svůj vlastní národní program Responsible Care založený na souboru osmi běžných základních rysů. Jsou to:

 • vytvořit a zavést hlavní zásady; podpisem prohlášení se společnosti k plnění hlavních zásad přihlašují
 • přijmout název a logo, které bude ve shodě s Responsible Care
 • zavádět řídicí praxi pomocí řady systémů, kódů, opatření nebo návodných dokumentů [guidance documents], a tak pomoci společnostem dosáhnout lepšího výkonu
 • vyvinout sadu výkonnostních indikátorů, jimiž je možné poměřovat vylepšení původního stavu
 • komunikovat se zainteresovanými stranami
 • sdílet informace o úspěšné praxi pomocí informačních sítí
 • vybízet všechny členské společnosti asociace, aby se rozhodly pro Responsible Care a zapojily se do této celosvětové iniciativy
 • zavést a užívat systematické procesy a ověřovat implementaci měřitelných prvků Responsible Care členskými společnostmi

Představitelé podniků podporují národní asociace v naplňování těchto základních rysů.

Charta definuje závazky, které jsou v souladu se základními principy Responsible Care.

Přijmout myšlenky udržitelného rozvoje

Responsible Care je jedinečně navrženou iniciativou, která umožňuje globálnímu chemickému průmyslu významně přispět k udržitelnému rozvoji. Vylepšením výkonnosti, rozšířením ekonomických příležitostí a rozvojem inovativních technologií a dalších řešení společenských problémů bude i nadále průmysl podnikat praktické kroky k implementaci iniciativ podporujících udržitelný rozvoj. Průmysl rozšíří svůj dialog se zainteresovanými stranami, a tak pozná dodatečné příležitosti, jak přispět k udržitelnému rozvoji pomocí Responsible Care.

Chemický průmysl chápe důležitý příspěvek, který je možno učinit tvorbou kapacit umírněného zacházení s chemikáliemi, a tak dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. Chemický průmysl bude i nadále podporovat národní a mezinárodní iniciativy, aby bylo rychleji dosaženo těchto cílů.

Soustavně zlepšovat výkon a informovat o něm

Od každé chemické společnosti, která implementuje Responsible Care, se očekává sběr dat o klíčové skupině výkonnostních opatření v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a informování o nich. Od každé národní asociace se očekává sběr a kritické zhodnocení těchto dat od jejích členů v dané zemi a informování o nich. Tato data budou též kriticky zhodnocena na mezinárodní úrovni a bude s nimi seznámena veřejnost; měla by být aktualizována alespoň každé dva roky.

Aby se i nadále dařilo zlepšovat výkon, má každá národní asociace, která implementuje Responsible Care učinit následující:

 • Pravidelně za účasti svých členů vyhodnocovat očekávání zainteresovaných stran od rozšířeného nebo upraveného informování o výkonu nebo o jiných aspektech výkonu.
 • Zavázat se poskytovat praktickou pomoc a podporu při sdílení a přejímání nejlepších příkladů z praxe, jak zvýšit výkon v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, a další podporu spojenou s potřebami zavádění Responsible Care.

Chemické společnosti, které zavádějí Responsible Care:

 

 • přijmou přístup systémového řízení k implementaci svých závazků Responsible Care, který sestává z mezinárodně přijímaných prvků Plánuj – dělej – kontroluj – jednej.
 • budou užívat čisté a bezpečné technologie a procesy při stavbě nových závodů nebo rozšiřování svých stávajících zařízení po celém světě.
 • budou nejenom provádět sebehodnocení zavádění Responsible Care, ale také přijmou verifikační procesy prováděné buď asociacemi, vládními institucemi nebo jinými externími organizacemi

V celosvětovém měřítku vylepšit zacházení s chemickými výrobky – Product Stewardship - péče o výrobek

Otázky péče o výrobek v následujících letech budou stále silněji formovat iniciativu Responsible Care. ICCA založí posílený globální program pro hodnocení rizik a přínosů spojených s chemií vývojem jednotného přístupu k systému správy péče o výrobek. Tento přístup bude aktivován v roce 2006.

Národní asociace se v práci se svými členskými společnostmi připojí k této koordinované celosvětové snaze založením procesů pro společnosti Responsible Care, aby se tyto

 • znovu zavázaly k plné implementaci existujících závazků Responsible Care v oblasti péče o výrobek, včetně všech existujících řádů, směrnic a praktik.
 • zlepšily výkon v oblasti péče o výrobek a zvýšily míru vědomí veřejnosti o závazcích chemického průmyslu a výsledcích.
 • rozvíjely a sdílely nejlepší příklady z praxe vzájemnou podporou.
 • pracovaly v partnerském vztahu s dodavateli surovin (upstream) i následnými uživateli chemikálií (downstream), a tak spolupracovaly na zlepšených procesech pro bezpečné a efektivní užití chemikálií
 • podporovaly a udržovaly podporu vzdělávání, výzkumu a testovaly přístupy, které poskytnou užitečné informace o rizicích a přínosech chemikálií takovými iniciativami jako je program testování velkoobjemových chemikálií (High Production Volume) a iniciativa dlouhodobého výzkumu (LRI).
 • implementovaly závazky vylepšené péče o výrobek v souladu s celosvětovou politikou ICCA v oblasti zacházení s chemikáliemi a v pravidelných intervalech hodnotily praxi péče o výrobek ve světle proměňujících se očekávání společnosti od chemických výrobků

Prosazovat a napomáhat rozšíření Responsible Care po hodnotovém řetězci chemického průmyslu

Společnosti a asociace Responsible Care se zavazují propagovat etiku, principy a praktiky Responsible Care v rámci svých vlastních hodnotových řetězců a informovat o důležitosti příspěvku průmyslu v ekonomické a sociální oblasti.

Chemické společnosti a národní asociace se zavazují intenzivněji komunikovat se svými obchodními partnery a dalšími zainteresovanými stranami, zvyšovat transparentnost těchto vztahů a rozšiřovat znalosti a chápání zacházení s chemikáliemi. Také budou partnersky spolupracovat s národními vládami, vícestrannými a nevládními organizacemi na definici priorit vzájemné podpory a sdílení přístupu k informacím a expertním znalostem.

Globální chemický průmysl rozvine a bude v souladu se soutěžním právem a dalšími právními předpisy sdílet informace a praktiky napříč společnostmi.

Aktivně podporovat národní a celosvětové procesy řízení Responsible Care

Chemický průmysl se prostřednictvím ICCA hlásí k vylepšenému, transparentnímu a efektivnímu procesu globálního řízení s cílem zajistit odpovědnost za kolektivní implementaci Responsible Care. Proces řízení bude implementován ICCA a bude zahrnovat takové otázky jako sledování závazků k výkonu a informování o nich; definování a monitoring povinností souvisejících s implementací Responsible Care; podporu řízení národní asociace; pomoc společnostem a asociacím v plnění závazků vyplývajících z charty; a zakládáním globálních procesů pro případné zrušení statusu Responsible Care u jakékoliv společnosti, které se nepodaří dostát jejím závazkům.

Reagovat na očekávání zainteresovaných stran od aktivit a výrobků chemického průmyslu

Celosvětový chemický průmysl rozšíří existující procesy místního, národního a globálního dialogu, aby tak průmyslu umožnil reagovat na starosti a očekávání externích zainteresovaných stran, a tak napomohl pokračujícímu rozvoji Responsible Care.

Poskytovat odpovídající zdroje pro efektivní implementaci Responsible Care

Responsible Care je zásadní výkonnostní iniciativou chemického průmyslu a bude hrát stále důležitější roli jako základna pro názory průmyslu ve společenských debatách a debatách o předpisech. Společnosti účastnící se Responsible Care musí podporovat a plnit požadavky národních programů a dávat k dispozici dostatek zdrojů pro implementaci.

http://www.responsiblecare.org

Copyright © 2006–2012 by BARENTZ. All rights reserved.